Privacy statement

In deze privacy verklaring leest u hoe wij omgaan met uw gegevens als u deelneemt aan een interview met behulp van de In2Dialog gespreksanalyse tool. 

Waarom wordt conversatieanalyse gebruikt?

De interviewanalysetool van In2Dialog wordt gebruikt voor het interview dat u gaat afnemen. Hiermee kunnen we automatisch bepaalde kenmerken van het gesprek identificeren en deze gebruiken om feedback te geven aan de moderator(s) over uw gesprek. Bij het gebruik van deze app worden verschillende gegevens vastgelegd in de vorm van geluidsopnamen. Deze gegevens worden door In2Dialog B.V. automatisch geanalyseerd. De verzamelde gegevens kunnen ook handmatig worden geanalyseerd door een kleine, geautoriseerde groep medewerkers van In2Dialog BV. Bij het gebruik van de oproepanalyse worden persoonsgegevens verwerkt. In2Dialog B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom zorgen wij ervoor dat er niet meer gegevens worden verwerkt dan strikt noodzakelijk is en dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

In2Dialog B.V. is de verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In2Dialog B.V. is gevestigd aan de Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht. Voor vragen kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming: privacy@in2dialog.com. Voor vragen over de beoordeling en de daarbij behorende procedure kunt u het beste contact opnemen met de opdrachtgever.

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt en op welke rechtsgrondslag?

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

A. Feedback: na het gesprek wordt de inhoud gebruikt om automatisch een rapport op te stellen voor uw gesprekspartner;

B. Onderzoek: De inhoud van het gesprek kan door onderzoekers van In2Dialog B.V. worden gebruikt om haar algoritmen te verbeteren. Denk aan het vergroten van de voorspellende kracht of het tegengaan van bias.

Worden er bijzondere persoonsgegevens verwerkt?

Nee, er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt in het kader van de oproepanalyse. In het geval van gespreksanalyse worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

A. naam (voornaam, initialen, achternaam);

B. de audio-opname van het opgenomen gesprek;

C. e-mailadres; alleen als u zelf een melding wilt ontvangen;

D. uw handtekening zoals gegeven in deze aanvraag om de opname goed te keuren. 

Wie heeft toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

Toegang tot de opname is alleen mogelijk voor medewerkers van In2Dialog B.V. en de opdrachtgever(s). Binnen In2Dialog B.V. is de toegang beperkt tot geautoriseerde medewerkers voor wie toegang noodzakelijk is vanwege hun rol of functie.

Worden mijn gegevens gedeeld met derden?

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in Google Cloud Service. De servers staan in Nederland. In dit kader is het goed om te weten dat er ondanks de versleuteling toch persoonsgegevens in het spel zijn. Deze worden niet met derden gedeeld, tenzij In2Dialog B.V. op grond van een wettelijke verplichting of gerechtelijke procedure verplicht is deze gegevens te verstrekken.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Uw bijzondere persoonsgegevens, dat heet uw stemopnames, worden maximaal 1 (zegge één) jaar bewaard. Transcripten van uw gesprekken worden maximaal 2 (zegge twee) jaar bewaard.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beschermd?

In2Dialog B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking. Zo laat In2Dialog B.V. het controleren door een onafhankelijke derde partij. De resultaten hiervan worden meegenomen in een Data Protection Impact Assessment (DPIA).

Welke rechten heb ik onder de AVG en hoe kan ik ze gebruiken?

U kunt uw recht van bezwaar uitoefenen op grond van artikel 21 AVG. Dit kan als er naar uw mening specifieke omstandigheden zijn op grond waarvan uw privacybelang zwaarder dient te wegen dan de hiervoor genoemde belangen. Daarnaast heb je op grond van de AVG nog andere rechten die je onder bepaalde voorwaarden kunt inroepen: het recht op inzage, het recht om je gegevens te wijzigen als deze feitelijk onjuist of onvolledig zijn, het recht op verwijdering en het recht op beperking van de verwerking. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming: privacy@in2dialog.com

 

The AI tool that empowers your job interviews by taking notes, summarizing, and extracting key information while you do the talking.

Follow us

Contact